Djevelens juridiske rettigheter

Djevelens juridiske rettigheter ovenfor menneskenaturen . 

På grunn av syndefallet så har vi mistet retten til å herske over jorda , vi lot Djevelen ta ifra oss denne retten da vi i Adam vår stamfar valgte å høre på Satans løgner istedenfor Gud og hans ord.

1mos 3:1 

Men  slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven? kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt; og hun gav sin mann med sig, og han åt. Da  blev begges øine åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet. 

«De ble var at de var nakne » ,Frykten kom inn i menneskenaturen .

Djevelen fikk sin makt over jorda , og menneskeslekten ,ved at mennesket valgte å høre på ham istedenfor Gud Herren i hagen . 

Lukas 4:6 

Og Djevelen sa til Jesus: 

Dig vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet; for mig er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil . 

Jorden og dens riker blev overgitt til Djevelen ved Adams ulydighet .

Johannes’ første brev 3:8 

Den  som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen . 

Vi ser at når vi synder, og gjør opprør imot Gud så er vi kommet ut av Guds vilje og inn i Djevelens vilje . 

Derfor sier skriften at vi da er av Djevelen ,dvs at vi følger og har Djevelens natur og ikke Guds natur som er renhet ,rettferdighet ,og hellighet . 

Når vi synder så gir vi avkall på Guds beskyttelse og værn i våre liv.

For han kan ikke beskytte oss slik som han ønsker hvis vi tillater synd i våre liv slik som ,opprør , løgn ,og urenhet ,som  Djevelen har krav på .

OPPRØR ER SYND

For Djevelen syndet fra begynnelsen . 

Synd er opprør ,og det er det samme som å samarbeide med Djevelen imot Guds hellige lov . 

5Mos.28: 15 

dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud og hans lover, som jeg gir dig idag, da skal alle disse forbannelser komme over dig og nå dig: 

Joh.5:14 

Siden traff Jesus ham i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk; synd ikke mere, forat ikke noget verre skal vederfares dig! 

Johannes’ åpenbaring 12:12 

Derfor fryd eder, I himler, og I som bor i dem! Ve jorden og havet! for djevelen er faret ned til eder i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. 

Satan går omkring på jorda i dag og søker opp kristne og vantro som tillater synd i livet sitt . Bibelen Sier han er en brølende løve .

Han som stjeler , myrder, og ødelegger mennesket til ånd, sjel og legeme har gode tider i verden pga av syndefallet ,og synden og fryktens og dødens ånd.som har trengt igjennom generasjonene på Jorden, slik at mennesket blir født inn i denne verden med en natur som er som Djevelen ond og opprørsk imot Gud .

romerne 5:12 

Derfor likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennem til alle mennesker, fordi de syndet alle – 

Gud kan ikke samarbeide med syndere , for de er lovbrytere . 

Gud kan bare samarbeide med mennesker som er rettferdiggjort for ham ved sin tro på Jesu blod . 

Satan representerer det onde , og når vi mennesker velger å gjøre synd så gjør vi  Djevelens  vilje og går imot Guds vilje .

Og ved at vi synder enten som troende eller vantro, så blir det et skille imellom mennesket og skaperen Gud . 

Salmenes bok 66:18 

Hadde jeg urett for øie i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre. 

Gud er Hellig og ren, ingen synd kan komme i hans nærhet . Han tåler ikke den minste synd eller urett i sin nærhet .Men Guds frelsesplan har gjort denne verdens  gud til skamme . 

Halleluja Ordet om korset forløser ,

Menneskeheten ifra syndefallets konsekvenser og forliket oss med Gud  Halleluja priset Og lovet Være Herrens navn ! 

Rom. 5:15-17 

Men ikke er det med nådegaven således som med fallet; for er de mange død ved den enes fall, da er meget mere Guds nåde og gaven i det ene menneske Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. 

Og ikke er det med gaven således som det blev da én syndet; for dommen blev til fordømmelse for éns skyld, men nådegaven til frifinnelsesdom for mange falls skyld

For  kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, så skal meget mere de som får nådens og rettferdighets-gavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. 

Se her venner ,har Gud ført oss tilbake til hva vi mistet i Adam . 

Halleluja igjen skal vi råde og herske med Kristus , pga rettferdiggjørelse for Gud ved Jesu dyrebare rettferdiggjørende blod !

Gled deg og fryd deg du Guds menighet over full frelse i Jesu hellige blod , og Jesu sår fra alle Satans plager ,og lidelser ,og all undertrykkelse.

Vh deres glade tjener i Herren  

Arne