BIBELEN OG JESU GJENKOMST

Selv om de fleste evangeliske troende i Norge tror og lærer at Jesus kommer før den store trengsel så behøver  ikke den læren  å være  bibelsk og sann for det venner .

Teologisk arvegods bestemmer ikke hva som er rett .

All lære må være fundamentert på Guds Ord , og da ikke bare på enkelte vers men på hele bibelen .

Skriftvers må lede til lignende skriftvers og ting som det tales om en plass i bibelen må vi finne igjen mange andre plasser. Enten i det gamle eller nye testamente , for det er en helhet i Guds Ord !

Summen av Guds Ord er sannhet ,og denne sannheten kommer fram når det ene bibelvers får belyse det andre .

Hva lærte de første Apostlene og kirkefedre som kom etter dem om Jesu gjenkomst ?

Historiens vitnesbyrd belyser vranglæren om bortrykkelse før den store trengsel .

Før vi undersøker i detalj hva Bibelen sier om Guds menighet og den store trengsel, skal vi ta en titt bakover i tiden. Når vi ser på læren om endetiden i lys av historien, oppdager vi at troende har til alle tider lært at menigheten skulle gjennomgå den store trengsel. Etter denne trengselstid blir de troende rykket opp i luften for å møte Jesus når han kommer i makt og stor herlighet. Denne fremstillingen kan spores tilbake til oldkirken og har gjennom tidene vært rådende innenfor den største del av kristenheten.

Det finnes gode eksempler av skrifter fra den første menighetens tid som viser at en aktuell forventning av Jesu komme kan forenes med den oppfatning at den store trengsel går forut for Kristi gjenkomst og samlingen av de hellige. Denne tankegangen finner vi i Didaché (De Tolv Apostlers Lære), et skrift som var godt kjent i oldkirken. Det dateres så tidlig som ca. år 120 e.Kr., og var en av de viktigste håndbøker som regulerte de kirkelige ordninger. Her følger siste delen av skriftet:

”Våk over deres liv! La ikke deres lamper slukne og løs ikke beltet om livet, men vær beredt! For dere vet ikke i hvilken time vår Herre kommer. Kom ofte sammen og søk det som er til gagn for deres sjeler. For hele den tid dere har hatt troen, vil ikke hjelpe dere hvis dere ikke holder mål i den siste tid. For i de siste dager skal de falske profeter og forførerne bli tallrike. Sauene skal forvandles til ulver, og kjærligheten vendes til hat. For ettersom lovløsheten tiltar, skal de hate og forfølge og angi hverandre. Og da skal verdensforføreren komme til syne som Guds Sønn og gjøre tegn og under. Jorden skal overgis i hans hender, og han skal gjøre skjenselsverk som det aldri har vært maken til fra evighet av. Da skal menneskeslekten komme i prøvelsens ild, og mange skal falle fra og gå fortapt, men de som holder ut i troen, skal bli frelst av forbannelsen selv. Og så skal sannhetens tegn vise seg: Først det tegn at himmelen åpner seg, dernest basunstøtets tegn, og for det tredje de dødes oppstandelse – dog ikke alles, men som det er sagt: ‘Herren skal komme, og alle hellige være med ham’. Da skal verden se Herren komme på himmelens skyer” (16:1-8).

Dette er et klart vitnesbyrd om at helt fra begynnelsen har menigheten trodd at samlingen av de gjenoppståtte og levende troende hos Jesus i skyene finner sted etter den store trengsel.

”For Herren sa: ‘Jeg er kommet for å samle alle folk, stammer og tungemål.’ Dette sikter til hans åpenbaringsdag, da han kommer og forløser oss, enhver etter sine gjerninger. Også de vantro skal få se hans herlighet og makt og vil bli bestyrtet når de ser verdensherredømmet lagt i Jesu hånd” (17:4-5).

Et annet eksempel på den første menighetens syn på Jesu gjenkomst finner vi hos Klemens som var presbyter i Rom. Det sies at han ble personlig undervist av apostlene, og brevene han skrev til korinterne nøt stor anseelse i oldkirken. Her følger et utdrag av hans andre brev til korintierne, skrevet ca. år 96 e.Kr.:

Klemens sier her at når Jesus kommer for å opprette sitt rike, vil han samtidig forløse de troende. Med andre ord, er det ikke flere år som skiller disse hendelsene.

Også andre kirkefedre fra det første til det tredje århundre e.Kr. ga uttrykk for det samme i sine skrifter. Disse er blant annet Justin Martyr, Ireneus, Tertullian, Lactantius og Hyppolyt. Felles for disse er overbevisningen om at menigheten skal gjennomgå den store trengsel før Jesus kommer igjen.

Darbyism

Det var ikke før på 1830 tallet at en ny lære oppsto. Den gikk ut på at en utvalgt gruppe av troende skal dra til himmelen før den store trengsel, men at også andre troende skal gjennomleve trengselstiden. John Darby (1800-1882), som var tilsluttet Brødrebevegelsen i England, ble denne nye læres fremste talsmann. Han fremmet sine synspunkter først i sitt hjemland og siden i Amerika. Selv om hans lære ble varmt mottatt av noen, ble den avvist av andre bibel-fortolkere, eller ble først mottatt og siden forkastet av andre.

Læren spredte seg sakte fram til begynnelsen av forrige århundre, da dens popularitet skjøt fart. Dette hadde sin grunn i at den andre utgaven av Scofield Reference Bible presenterte denne teorien som en læresetning. Over 3 millioner eksemplar av denne studiebibelen ble solgt innen 50 år etter at den ble utgitt i 1917. Millioner av troende ble etter hvert nådd med dette synet på endetiden.

Mange bibelskoler antok denne måten å tolke det profetiske ordet på, og profeti konferanser gjorde denne læren kjent. Det er derfor ikke rart at mange kristne ledere i den siste generasjon har antatt at ideen om menighetens bortrykkelse til himmelen før den store trengsel er en lære som har sine røtter i apostolisk tid. Men denne populære teorien har ingen støtte i den historiske tolkningen av Skriften.

Noen fortolkere mener imidlertid at Darbys lære er en gjenoppdaget sannhet, men kristne skrifter fra oldkirken bekrefter ikke dette.

Selv om teorien om menighetens bortrykkelse til himmelen før den store trengsel virker å være utbredt, tror fortsatt mange bibel-fortolkere at menigheten skal møte Jesus i luften når han kommer tilbake til jorden. Disse fortolkere har holdt fast på den bibelske og historiske troen på at menigheten skal gjennomgå den store trengsel før Jesus kommer igjen.

Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham:  La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her.  La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.  Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud.  Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere?  Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne.  For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet.  Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.  Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.  Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,  for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.

2 Tessaloniker 2:1‭-‬12

HVEM ER DET SOM HOLDER IGJEN FOR ANTIKRIST ?

Det er den suverene Gud som holder igjen slik at ikke Antikrist kan få åpenbare seg for verden før Guds Ånd tillater det .

Og når tiden er inne så vil Gud for å stadfeste sitt profetiske ord i Daniels bok , trekke sin beskyttende hånd bort ifra denne verden ,

og menigheten som så ,vil bli kastet inn i en fryktelig tid av prøvelser og trengsler og i denne tiden så vil det bli et mannefall uten like av de troende på jorden , klinten vil skilles fra hveten .

Matt.24: 10-12

Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste

Vi vet at guds folk i Israel måtte lide i 400 år før Gud sendte sin redningsmann Moses som salvet av Gud førte Israels folk ut av Egypten ,og samtidig som Gud dømte Farao og Egypterene så holdt han sin beskyttende og allmektige hånd over sitt folk i landet Gosen i Egypt . Og ingen av de plager som rammet Egypterene rammet Israels folk ! Fordi Guds Ånd vil være over og iblandt Guds folk når den store trengsel begynner så vil Gud la hele verden få være vitne til at det i denne prøvelsen tid vil være forskjell på Guds folk og verden , han vil være med sitt folk og holde sykdom borte fra dem og styrke dem når de må lide martyrdøden for sin tro på Jesus !

Alle Apostlene bortsett fra Johannes måtte lide martyrdøden og det er de sterkeste og mest salvede tjenestene som menigheten har hatt. Kristne opp igjennom hele kirkehistorien har måttet lide martyrdøden venner.

Har denne generasjonen spesialavtale med Gud så den slipper å gå igjennom den store trengsel, jeg kan ikke se det i Guds Ord venner .

Bibelen sier alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt !

Så læren om at menigheten skal bli bortrykket før den store trengsel er en farlig vranglære ,som gjør at menigheten sover i dag og ikke vil være forberedt på de ufattelige prøvelser og lidelser som ligger framfor den og som Jesus advarte oss imot i sin undervisnig om kjennetegnet på denne tidsalders slutt .

Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom disiplene hans for å vise ham tempelbygningene.  Men han svarte og sa til dem: Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned.  Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?  For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill.  Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.  Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.  Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.  Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.  Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.  Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!

Matteus 24:1‭-‬3‭, ‬5‭-‬13

Jesus talte her om templets ødeleggelse og det vet vi skjedde i år 70 etter Kristus men han talte og om hvilke tegn som skulde fortelle oss om at denne tidsalders  ende var nær . Et av de klareste tegnene vil være at det blir et massivt frafall ifra troen på Guds Ord , og at syndens menneske Antikrist vil åpenbares for verden . Han vil regjere i 7 år og midt i sin regjeringsperiode etter tre og halvt år ,så vil han sette seg i ett gjenoppbygd tempel i Jerusalem og utrope og erklære seg for å være den eneste sanne gud . Dette vil utløse den store trengsel i verden som er så stor og fryktelig at det aldri har vært noe lignende i menneskehetens historie . Men for menigheten vil den tiden bli forkortet ved Jesu synlige komme i skyene i sin makt og herlighet for

1 Johannes 4:1

Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.

Mat.24: 23-31

Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. 27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 28 Hvor åtselet er, vil gribbene samles.
29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.

Jesus kommer ikke i hemmelighet tilbake til jorden for å hente sin menighet, men han kommer på himmelens skyer med stor makt og herlighet og han sender ut sine engler for å samle de hellige, hans menighet på jorden .

Og vi skal møte ham i skyene og derifra være med ham ned på jorden , for å regjere med ham over folkeslagene .

For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.” (Matt 24,27.30-31)

Vh en enfoldig bror i Herren : Arne

nb_NONorwegian